Σαβ20012018

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού Τομέα Αθλητισμού είναι αρμόδιο για:

α) τη διαχείριση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του Υπουργείου.

β) την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα του πολίτη.

γ) την επικύρωση των αντιγράφων εγγράφων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων διαβαθμισμένης ή αδιαβάθμητης αλληλογραφίας.

δ) τα απαράιτητα έγγραφα που αφορούν στη διακίνηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.

ε) τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.

στ) τις επικυρώσεις αντιγράφων εγγράφων, φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων και εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, από ακριβή αντίγραφα αυτών, εφὀσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και τις επικυρώσεις αντιγράφων ελληνικών διοικητικών εγγράφων από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της εκδούσας Αρχής. 

 

Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού Τομέα Αθλητισμού
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
[ @gga.gov.gr]
   Fax213-131-6982 atgekta @ gga.gov.gr
 
Αναπλ. Προϊσταμένη Τζεράκη Γεωργία 213-131-7052 GTzeraki
 
  Γεωργουλάκη Ουρανία 213-131-7039 ogeorgoulaki
  213-131-6362
  Δρόσου Αναστασία 213-131-7048 ndrosou 
  Δεληβαγγέλη Αποστολία 213-131-6870 adelivaggeli
  Διώτη Αγγελική 213-131-6843 adioti
  Θεοδώρου Χριστίνα
213-131-7031 xtheodorou
  213-131-7039
  Κιτσούλη Ευθυμία 213-131-7038  ekitsouli
  Κοκκίνου Κωνσταντίνα 213-131-7029
kkokkinou
  Κούρουπα Ελένη 213-131-6869
ekouroupa
  Κωτσαδάμ Ιωάννης
213-131-7004
gkotsadam
  Περουλάκης Παναγιώτης
213-131-6472
 
  Πλατώνη Βασιλική 213-131-6868 vplatoni
  Σαργέντη Γουϊνιφρεντ 213-131-7081 gsargenti
  Τσούτσης Ηλίας
210-3442504
 
  Χάλαρη Παναγιώτα 213-131-7006
phalari

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

OPEN DATA

bottom banner

Χάρτης Ιστοτόπου