ΤΜΗΜΑ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

Το Τμήμα Λεσχών Φιλάθλων είναι αρμόδιο για:

αα) Τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία των Λεσχών Φίλων Αθλητικών Σωματείων.
ββ) Τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν στις οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων και την μέριμνα για την έκδοση των σχετικών πράξεων και αποφάσεων.
γγ) Τη ρύθμιση του πλαισίου των σχέσεων μεταξύ λεσχών και Αθλητικού Σωματείου, Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε.
δδ) Τη μέριμνα για την διαδικασία επιβολής των σχετικών προστίμων.
εε) Τη δημιουργία, τήρηση και επικαιροποίηση ειδικού ψηφιακού μητρώου λεσχών φιλάθλων.
στστ) Την τήρηση στατιστικών στοιχείων για συμβάντα βίας στους αθλητικούς χώρους ή με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις αξιολόγηση αυτών συναρτήσει των αξόνων αθλητικής πολιτικής.
ζζ) Την προώθηση ενεργειών και δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης για την αποτροπή των φαινομένων βίας σε συνεργασία με τη ΔΕΑΒ και λοιπούς συναρμόδιους φορείς.

 

ΤΜΗΜΑ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL (@gga.gov.gr)
  tlf {@}gga.gov.gr
  Fax: 213 131 6604  
 Προϊσταμένη Κονταξάκη Νεκταρία 213 131 6129 nkontaxaki
Χωραφιάρης Θεόδωρος 213 131 6892 thorafiaris