Αναδιοργάνωση δημοσίων υπηρεσιών και ανακατανομή οργανικών θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4024/2011 (Α΄226).

Αναδιοργάνωση δημοσίων υπηρεσιών και ανακατανομή οργανικών θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4024/2011 (Α΄226).

(Κατεβάστε το έγγραφο με ΑΔΑ 45ΒΖΧ-ΨΚΚ από τον ιστότοπο "Διαύγεια").