Περιορισμός του αριθμού των οργανικών μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών (υπουργείων, γενικών και ειδικών γραμματειών και των νπδδ).

Περιορισμός του αριθμού των οργανικών μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών (υπουργείων, γενικών και ειδικών γραμματειών και των νπδδ).

(Κατεβάστε το έγγραφο με ΑΔΑ 457ΒΧ-Ν1Κ από τον ιστότοπο "Διαύγεια").