Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού 

 

Αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία 

 

-Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στεγάζεται η Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού