ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/2008, η εκτέλεση του έργου:
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
(ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2013ΣΕ01600013), προϋπολογισμού μελέτης 101.775,00 € με τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση, πλέον Φ.Π.Α. (23%) 23.408,25€.

Δείτε την περίληψη της Διακήρυξης (pdf)

Δείτε την Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου (pdf)