ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗ.Μ.Ε.Δ.

Διόρθωση ονόματος Αναθέτουσας Αρχής και διαγραφή υπαλλήλων από το Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.).