ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΣΩ Μη.Μ.ΕΔ.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης μελέτης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την επιλογή μελών
Επιτροπής Διαγωνισμού μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.