ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΕΑΚΙ) της πράξης ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΕΑΚΙ)

•Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής του Τμήματος 1

•Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών του Τμήματος 1   

•Τεύχος Προυπολογισμού του Τμήματος 1

•Διάγραμμα ροής-Σύστημα θέρμανσης 

•Κάτοψη Μηχανοστασίου   

•Διάγραμμα σωληνώσεων αξονικών αερόθερμων   

•Κάτοψη χωροθέτησης φωτοβολταικού 396,9kw   

•Μονογραμμικό DC Φωτοβολταικού 396,9kw      

•Μονογραμμικό AC Φωτοβολταικού 396,9kw

•Μονογραμμικό Μέσης Τάσης Φωτοβολταικού 396,9kw 

•Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, Προυπολογισμού κλπ   

•ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ 

•ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΙΔΩΝ     

•ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ      •ΕΕΕΣ xml       •ΕΕΕΣ pdf  

•ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ       • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ 2     

•ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ     

•ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ 

•ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

•ΗΛΚ Κάτοψη Χωροθέτησης Φωτοβολταικού 396,9kw

•Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων για τον Διαγωνισμό: «ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔ. ΜΕΣΩΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ TH ΣΥΝΑΨΗ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜ. ΚΑΙ ΕΓΚΑΤ.ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΝΕΡΓ.ΑΝΑΒΑΘ.ΚΛ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.Α.Κ.Ι)»

•Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων για τον Διαγωνισμό:
«ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ TH ΣΥΝΑΨΗ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.Α.Κ.Ι)»