ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ doc          ΤΕΥΔ pdf

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο Μελέτης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνική Περιγραφή

Σ.Α.Υ.

Φ.Α.Υ.

Σχέδιο ενδεικτικών θέσεων επεμβάσεων

Αντίγραφο Οριστικής Στατικής Μελέτης Ιστού Φωτισμού