«Ε.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ “ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ”»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ
ΤΕΥΔ doc
ΤΕΥΔ pdf
Έντυπο Οικονομικής προσφοράς
Προυπολογισμός Μελέτης
Τιμολόγιο Μελέτης
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Τεχνική Περιγραφή
Σ.Α.Υ.
ΦΑΥ
Φωτοτεχνικοί Υπολογισμοί
Γενική Κάτοψη Εγκαταστάσεων