Mon24062024

Back You are here: Home ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ TONERS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ TONERS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ TONERS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

Στην Αθήνα σήμερα, 15/01/2010 στα Γραφεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, επί της Κηφισίας 7, Τ.Κ. 115 23 Αμπελόκηποι, μεταξύ αφενός της Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού κας Γκερέκου Αγγελικής και αφετέρου της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ A.E. με ΑΦΜ 094178127, ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στην οδό Ελαιώνων 51-53 Τ.Κ. 153 51, Παλλήνη νομίμως εκπροσωπούμενη υπό του κ. Κυλικά Ανδρέα (ΑΔΤ …………………) και κ. Σκαρλατίδη Πέτρου (ΑΔΤ …………………).

Συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα:

1. O πρώτος από τους συμβαλλόμενους, με την ιδιότητα που ενεργεί, ήτοι ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, που στη συνέχεια καλείται «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» έχοντας υπόψη του την υπ’ αριθμ. 52304/27-11-2009 απόφαση έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών της Γ.Γ.Α. περί κατακύρωσης του αποτελέσματος και ανάδειξης αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & TONERS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» στην εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αναθέτει στη δεύτερη εκ των συμβαλλομένων, η οποία εν συνεχεία θα καλείται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» και η οποία συμφωνεί, δέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την προμήθεια των ειδών σύμφωνα με:

α. τους όρους της παρούσας Σύμβασης

β. του όρους της με αριθμ. Πρωτ. 44763/24-09-2009 Προκήρυξης (αριθμ. Διακ. 9/2009) και των Παραρτημάτων αυτής, σύμφωνα με τους οποίους διενεργήθηκε ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου, που καθορίζουν το αντικείμενο και τις προθεσμίες, καθώς και όλες τις λοιπές υποχρεώσεις, που αναλυτικά περιγράφονται στα παραπάνω.


γ. την τεχνική και οικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας, με ποσό που δε θα υπερβεί συνολικά τις σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19 %, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, τις οποίες και επιβεβαιώνει με την υπογραφή της παρούσης.

δ. τις σχετικές αποφάσεις, έγγραφες εντολές, υποδείξεις και οδηγίες των αρμόδιων οργάνων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

2. Τα στοιχεία του διαγωνισμού (Προκήρυξη, παραρτήματα και τεύχη που τη συνοδεύουν, διευκρινήσεις κατά την διαδικασία διαγωνισμού, πρόσθετες πληροφορίες, αποφάσεις, ανακοινώσεις κ.λ.π.), που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης και ενιαίο με αυτήν κείμενο. Όλα αυτά υπογράφονται αναλόγως από τους συμβαλλομένους και αποτελούν συμβατικά στοιχεία για την ανάθεση και εκτέλεση του έργου αυτού, οι όροι δε που περιέχονται στα ως άνω αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των παραπάνω στοιχείων μεταξύ τους, για την ερμηνεία, την εφαρμογή και την τήρηση των συμφωνηθέντων όρων, κατισχύει το κείμενο της Σύμβασης.


3. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, όπως αυτές προκύπτουν σε αναφορά με τις αντίστοιχες παραγράφους της προκήρυξης.


α. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να προσκομίζει απαραιτήτως στην Υπηρεσία, κατά την υποβολή λογαριασμών, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

4. Για την καλή εκτέλεση και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων που διέπουν την παρούσα Σύμβαση και για την κάλυψη οιασδήποτε απαίτησης εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου κατά του δεύτερου εκ των συμβαλλομένων, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε την υπ’ αριθμ. GRH069885 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ALPHA BANK, ύψους 4.500,00 €.

5. Η εκτέλεση της Σύμβασης αυτής ερμηνεύεται, διέπεται και συμπληρώνεται από την Ελληνική Νομοθεσία και ειδικότερα τις διατάξεις του Ν. 2362/95 "περί Δημοσίου Λογιστικού κλπ" (ΦΕΚ 247/Α΄/95), του Ν. 2286/95 "περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 19/Α΄/95) και του Π.Δ. 118/07 “περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου” (ΦΕΚ 150/Α΄/07), όπως ισχύουν σήμερα.


6. Προς πιστοποίηση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων τα τρία κατατίθενται στο αρχείο της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, το δε τέταρτο λαμβάνει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


Για την Γενική Γραμματεία Για την εταιρεία
Αθλητισμού
H Υφυπουργός Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
Πολιτισμού & Τουρισμού ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΛΙΚΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

dhmofilh Themata1

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

dark blue el 1

OPEN DATA

bottom

aigides GGA

ΣΕΠ

APOGRAFI

 

Χάρτης Ιστοτόπου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ