Tue18062024

Back You are here: Home ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

Στην Αθήνα σήμερα, 05 / 06 /2009 στα Γραφεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, επί της Κηφισίας 7, Τ.Κ. 115 23 Αμπελόκηποι, μεταξύ αφενός του Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα αθλητισμού κ. Ιωάννη Ιωαννίδη και αφετέρου της εταιρείας «NOVAMEDICA –ΙΓΝ. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», που εδρεύει στο 6ο χλμ. Θέρμης - Χαριλάου, 570 01, Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ 094519577 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ νομίμως εκπροσωπούμενη υπό του κ. Τσακαλίδη Ιγνάτιου

Συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα:

1. O πρώτος από τους συμβαλλόμενους, με την ιδιότητα που ενεργεί, ήτοι ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, που στη συνέχεια καλείται «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» έχοντας υπόψη του την υπ’ αριθμ. 14031/08-04-2009 απόφαση περί «ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» στην εταιρεία «NOVAMEDICA –ΙΓΝ. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αναθέτει στη δεύτερη εκ των συμβαλλομένων, η οποία εν συνεχεία θα καλείται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» και η οποία συμφωνεί, δέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την άρτια προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με:
α. του όρους της με αριθμ. Πρωτ. 14031/08-04-2009 απόφασης ανάθεσης του Υφυπουργού Πολιτισμού και της συνημμένης κατάστασης τεχνικών προδιαγραφών.
β. την τεχνική και οικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας, με ποσό που ανέρχεται σε οχτώ χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε ευρώ (8.535,00 €), πλέον Φ.Π.Α. 19 %, τις οποίες και επιβεβαιώνει με την υπογραφή της παρούσης.
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις, η συνημμένη κατάσταση και η οικονομική και τεχνική προσφορά του αναδόχου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης και ενιαίο με αυτήν κείμενο. Όλα αυτά υπογράφονται αναλόγως από τους συμβαλλομένους και αποτελούν συμβατικά στοιχεία για την ανάθεση και εκτέλεση του έργου αυτού, οι όροι δε που περιέχονται στα ως άνω αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των παραπάνω στοιχείων μεταξύ τους, για την ερμηνεία, την εφαρμογή και την τήρηση των όρων κατισχύει το κείμενο της Σύμβασης.
3. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, όπως αυτές προκύπτουν από τα πιο πάνω στοιχεία.
4. Ως χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού ορίζονται οι σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσης.
5. Η εξόφληση του Τιμολογίου θα γίνει μετά την:
α. Παράδοση του Εξοπλισμού Ιατρείου
β. Τη δωρεάν εγκατάσταση και εκπαίδευση χρήσης εξοπλισμού
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου συνολικά και σε πλήρη λειτουργία θα γίνει από το Τμήμα ΠΣΕΑ της Γ.Γ.Α.
6. Η εκτέλεση της Σύμβασης αυτής ερμηνεύεται, διέπεται και συμπληρώνεται από την Ελληνική Νομοθεσία και ειδικότερα τις διατάξεις του Ν. 2362/95 "περί Δημοσίου Λογιστικού κλπ" (ΦΕΚ 247/Α΄/95), του Ν. 2286/95 "περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 19/Α΄/95) και του Π.Δ. 118/07 «περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου» 118/07 (ΦΕΚ 150/Α΄/07), όπως ισχύουν σήμερα.
7. Προς πιστοποίηση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων τα τρία κατατίθενται στο αρχείο της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, το δε τέταρτο λαμβάνει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Γενική Γραμματεία Για την εταιρεία
Αθλητισμού
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOVAMEDICA –ΙΓΝ. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ


1. Ένα (1) Εξεταστικό κρεβάτι με προσκέφαλο πομπέ
2. Ένα (1) Σκαλοπάτι για το κρεβάτι
3. Ένα (1) Τροχήλατο αναλογικό πιεσόμετρο με ανοξείδωτο τροχήλατο στατό με καλάθι τοποθέτησης παρελκομένων.
4. Ένα (1) Διαφανοσκόπιο μίας θέσης.
5. Ένα (1) Παραβάν, που εξυπηρετεί ιδιαίτερο χώρο ασθενούς
6. Δύο (2) Αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές για απεικόνιση σε ανακοπή καρδιάς ή αρρυθμίας.
7. Ένα (1) Τροχήλατο τραπεζάκι για τοποθέτηση εργαλείων εξέτασης, αναλωσίμων ή φαρμάκων
8. Ένα (1) Τροχήλατο τραπεζάκι για τον ηλεκτροκαρδιογράφο.
9. Ένας (1) Ηλεκτροκαρδιογράφος τρικάναλος με οθόνη απεικόνισης Η.Κ.Γ., νέας τεχνολογίας.
10. Ένας (1) Ζυγός δαπέδου
11. Ένας (1) Πλάγιος τροχήλατος φωτισμός
12. Μία (1) Συσκευή μέτρησης σακχάρου, χοληστερόλης, τριγλικεριδίων
13. Ένα (1) Παλμικό οξύμετρο δακτύλου για την μέτρηση κορεσμού οξυγόνου στο αίμα.
14. Ένα (1) Πιεσόμετρο αναλογικό
15. Ένα (1) Ντουλαπάκι με κλειδαριά ως χώρος ασφάλειας φαρμάκων
16. Ένας (1) Κάδος ρήψης απορριμμάτων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

dhmofilh Themata1

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

dark blue el 1

OPEN DATA

bottom

aigides GGA

ΣΕΠ

APOGRAFI

 

Χάρτης Ιστοτόπου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ