Thu18072024

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Το Τμήμα Διαδικτύου και Επικοινωνιών είναι αρμόδιο για:


αα) Τη δημιουργία, ανάπτυξη, υποστήριξη, αναβάθμιση και διαχείριση των ιστοτόπων της ΓΓΑ και των εποπτευομένων φορέων της και προβολή, μέσω εφαρμογών, του έργου της ΓΓΑ στο διαδίκτυο.
ββ) Την προβολή όλων των Δράσεων της Γ.Γ.Α. στο Διαδίκτυο.
γγ) Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για την Γ.Γ.Α. και για τις δράσεις της.
δδ) Τα Ανοικτά Δεδομένα βάσει του ν. 4305/2014 και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
εε) Την κατάθεση πληροφοριών, δεδομένων και μεταδεδομένων, που αφορούν στον αθλητισμό, για χρήση στο αποθετήριο ανοικτών δεδομένων και για τη διάθεση γεωχωρικής πληροφορίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών  Υπηρεσιών, βάσει των ν. 3882/2010 και ν. 3979/2011 και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
στστ) Την υποστήριξη Πληροφοριακής και Μηχανογραφικής υποδομής αθλητικών διοργανώσεων και εκδηλώσεων, καθώς και την τεχνική υποστήριξη της προβολής αυτών μέσω διαδικτύου.
ζζ) Την υποστήριξη στη λειτουργία και χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της υποχρέωσης του Πόθεν Έσχες των Υπαλλήλων της Γ.Γ.Α. καθώς και κάθε άλλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δεν ανήκει στην Υπηρεσία μας.

 

 ΠΩΣ ΒΑΖΩ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ pdf σε 14 βήματα

 Τμήμα Διαδικτύου και Επικοινωνιών
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
[ @gga.gov.gr]
   Fax213-131-6522 tde 
 
Προϊστάμενος Τζώρτζης Ευάγγελος 213-131-6380 vtzortzis
  Αγγελόπουλος Δημοσθένης 213-131-6370 daggelopoulos
  Αναγνωστόπουλος Άγγελος 213-131-6286
aanagnostopoulos 
  Βαρίκου Άννα τηλεφωνικό κέντρο avarikou
  Κάντσου Παναγιώτα 213-131-6391 pkantsou
  Μιχαηλίδου Κατερίνα τηλεφωνικό κέντρο kmichailidou
  Χιώτης Στυλιανός 213-131-6308 shiotis
  Χονδράκη Ευανθία τηλεφωνικό κέντρο ehondraki

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Το Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Εποπτευόμενων Φορέων είναι αρμόδιο για:

αα) Τη μέριμνα για το διορισμό ή την αντικατάσταση μελών των Διοικήσεων των εποπτευομένων φορέων (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον κανονισμό λειτουργίας αυτών.
ββ) Τη μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των εποπτευομένων φορέων, μέσω της συγκρότησης κάθε συλλογικού οργάνου που υποβοηθά το διοικητικό έργο τους, όπως υπηρεσιακά συμβούλια, ορισμός εκπροσώπων, κ.λπ.
γγ) Την επικαιροποίηση του μητρώου οργανικών θέσεων των εποπτευόμενων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και την τήρηση και ενημέρωση του μητρώου του υπηρετούντος σε αυτά προσωπικού (επεξεργασία στοιχείων για την    αριθμητική σύνθεση και τις ποσοτικές μεταβολές).
δδ) Τη μέριμνα για τις διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών (π.χ. μετάταξης, απόσπασης, κα) του προσωπικού των εποπτευομένων φορέων, καθώς και του διορισμού στις περιπτώσεις που οι εποπτευόμενοι φορείς δεν διαθέτουν  δική τους υπηρεσιακή μονάδα να επιλαμβάνεται αρμοδίως.
εε) Την έγκριση κανονιστικών πράξεων, δια της εκδόσεως Υπουργικής Απόφασης, των εποπτευομένων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, όπου αυτό προβλέπεται από το καταστατικό τους.
στστ) Την έκδοση ή τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας και των Οργανισμών όλων των εποπτευόμενων φορέων (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.                                                                                       ζζ) Τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού εποπτευομένων φορέων, κατά κλάδο και ειδικότητα.
ηη) Τη μέριμνα για τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, καθώς και του προσωπικού εκείνου που προσλαμβάνεται μέσω των προγραμμάτων  Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ στους εποπτευμένους φορείς.
θθ) Τη διαβίβαση στους εποπτευόμενους φορείς εγκυκλίων, ανακοινώσεων-προσκλήσεων μετάταξης και λοιπών εγγράφων που αποστέλλονται από Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες και λοιπούς φορείς του Δημοσίου.
ιι) Επιμέλεια διαδικασίας ορισμού μελών στις επιτροπές της ΟΠΑΠ Α.Ε. και έκδοση σχετικών αποφάσεων
ιαια) Έγγραφα – απαντήσεις επί θεμάτων προσωπικού εποπτευομένων φορέων.
ιβιβ) Αποσπάσεις Ολυμπιονικών σε εποπτευόμενους φορείς της Γ.Γ.Α. (βάσει ν.4325/2015).
ιγιγ) Την παροχή πληροφοριών και στοιχείων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, σε περίπτωση εφαρμογής ένδικων μέσων, για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού εποπτευομένων φορέων.

 

 Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Εποπτευόμενων Φορέων 
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
[ @gga.gov.gr]
   Fax213-131-6608
tdadef 
 
Προϊσταμένη Δερμιτζάκη Μαρία - Άννα 213-131-6273 mdermitzaki 
       
  Βασσάλου Αργυρώ 213 131 6236  ivasaloy 
  Κάββουρα Παγώνα 213-131-6144 pkavvoura
Παπαγεωργίου Βαγιούλα 213-131-6240 vpapageorgiou
  213-131-6235

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού είναι: 

α) Η δημιουργία του πλαισίου διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των  εποπτευομένων φορέων της.
β) Η άμεση ανταπόκριση στα υποβαλλόμενα αιτήματα υπαλλήλων και πολιτών.
γ) Η διαχείριση όλων των θεμάτων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και των εποπτευόμενων φορέων της.


Στη Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού υπάγονται τα παρακάτω τμήματα (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018):

Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Εποπτετόμενων Φορέων

Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού

Τμήμα Υποδομών και Συστημάτων

Τμήμα Διαδικτύου και Επικοινωνιών

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
[ @gga.gov.gr]
  Fax: 213 131 6614 dya
 
Διευθυντής Καραστάθης Δημήτριος

213-131-6242

dkarastathis
Αν. Διευθύντρια  Τσιλίκη Άννα 213-131-6255
  Κελαϊδή Ευαγγελία 213 131 6257 ekelaidi
  Χόνδρου Βασιλική 213-131-6251 vhondrou
       

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Το Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδιο για:


αα) Τον χειρισμό όλων των θεμάτων πρόσληψης, μεταβολών και υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Γραφείων της πολιτικής ηγεσίας, του μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Γ.Γ.Α.. ββ) Την επεξεργασία και την τήρηση στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση
και τις ποσοτικές μεταβολές του προσωπικού της Γ.Γ.Α..
γγ) προγραμματισμό προσλήψεων του προσωπικού της Γ.Γ.Α., κατά κλάδο και ειδικότητα.
δδ) Την τήρηση και επικαιροποίηση του προσωπικού Μητρώου των υπαλλήλων της Γ.Γ.Α..
εε) Την εφαρμογή του Πειθαρχικού Δικαίου.
στστ) Την παροχή πληροφοριών και στοιχείων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, σε περίπτωση εφαρμογής ένδικων μέσων για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Γ.Γ.Α..
ζζ) Τη διαδικασία ελέγχου και κοινοποίησης των εκθέσεων των υπαλλήλων της Γ.Γ.Α..
ηη) Τη σύσταση, συγκρότηση και σύνθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Γ.Γ.Α..
θθ) Τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου. της Γ.Γ.Α..
ιι) Τη μέριμνα για τη συγκρότηση και σύνθεση των Ομάδων Εργασίας, των Επιτροπών και του Ελεγκτικού Συμβουλίου της Γ.Γ.Α..
ιαια) Την τήρηση Μητρώου Διακριθέντων Αθλητών που έχουν καταθέσει διορισμό, καθώς και τη διαδικασία διορισμού αυτών σε φορείς του δημόσιου τομέα σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
ιβιβ) Την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων διορισμού διακριθέντων αθλητών.
ιγιγ) Τις αποσπάσεις Ολυμπιονικών στη Γ.Γ.Α.(βάσει ν.4325/2015).
ιδιδ) Έγγραφα και απαντήσεις επί θεμάτων προσωπικού Γ.Γ.Α με συναρμόδια Υπουργεία. ιει) Έκδοση πράξεων υπαλλήλων Γ.Γ.Α.
ιστιστ) Έκδοση αλλαγής μισθολογικού κλιμακίου κατά τις ισχύουσες διατάξεις του μισθολογίου των υπαλλήλων Γ.Γ.Α..
ιζιζ) Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και απαντήσεις για την υπηρεσιακή ή μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων .
ιηιη) Την έκδοση των υπηρεσιακών ταυτοτήτων των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
ιθιθ) Πράξεις χορήγησης ειδικών αδειών και διευκολύνσεων του Υπαλληλικού Κώδικα με τη σχέση εργασίας υπαλλήλου.
κκ) Τη μέριμνα για την έκδοση πράξεων καθορισμού αποζημίωσης σε περιπτώσεις λύσης της υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
κακα) Αποστολή στο αρμόδιο Τμήμα συγκεντρωτικού καταλόγου νεοδιορισθέντων υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που είναι υπόχρεο να παρακολουθήσουν προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης.
κβκβ) Προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβιβαστικά έγγραφα, καθώς και εκείνα με τα οποία ζητούνται ή δίνονται πληροφορίες για την ορθή εφαρμογή των νόμων ή ανακοινώνονται ή κοινοποιούνται αποφάσεις της υπηρεσίας καθώς και την ενημέρωση των Οργανικών Μονάδων της Γ.Γ.Α..
κγκγ Τη μέριμνα για την έκδοση πράξεων και τη μετακίνηση εκτός έδρας των Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών, των μετακλητών και αποσπασμένων υπαλλήλων στη Γραφεία Υφυπουργού και Γενικού Αθλητισμού.

 

 

 Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
[ @gga.gov.gr]
   Φαξ213-131-6614, 6612
tdad
 
Αν. Προϊσταμένη Τσιλίκη Άννα 213-131-6255 atsiliki
       
Αποστολάκη Παναγιώτα 213-131-6275 papostolaki
  Γρηγοριάδη Δήμητρα 213-131-6820 dgrigoriadi
  Γαλούνη Μαρία 213-131-6880 mgalouni
  Ζέρβα Ευσταθία 213-131-6247 ezerva
  Λαιμού Καλλιόπη  213-131-6245  klemou
  Μανωλέμη Χριστίνα 213-131-6222 cmanolemi
  Μαριόλη Ελένη 213-131-6248 emarioli
  Μπακόπουλος Σωτήριος 213-131-6845 sbakopoulos
  Παπαδημητρίου Βασιλική 213-131-6129 vpapadimitriou
  Παπαδοπούλου Ελένη 213-131-6820 epapadopoulou2
  Πιλάλη Αντιγόνη 213-131-6820 apilali
  Ραπτοδήμου Μαρία 213-131-6149 mraptodimou
  Σαϊτάνης Νικόλαος 213-131-6249 nsaitanis
  Σουγκλάκου Αδαμαντία 213-131-6244 asouglakou
  Στρούμπα Όλγα 213-131-6244 ostrouba
  Τζικούκου Πηνελόπη 213-131-6544 ptzikoukou
  Χαρμπή Ουρανία 213-131-6258 rxarbi

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Το Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού είναι αρμόδιο για:

αα) Τη διαχείριση του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. Την παραλαβή και ηλεκτρονική πρωτοκόλληση εξώδικων, καταγγελιών, αιτήσεων θεραπείας, κατασχετηρίων κ.λ.π. και διανομή στις αρμόδιες Δ/νσεις της  Υπηρεσίας.
ββ) Την ηλεκτρονική διακίνηση ακριβών αντιγράφων των εγγράφων και πράξεων με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής, προς άλλες υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου τομέα, πολίτες και εσωτερικούς αποδέκτες, από τον  εξουσιοδοτημένο για έκδοση ακριβών αντιγράφων προϊστάμενο του Τμήματος.
γγ) Την παραλαβή και διαχείριση της εξερχόμενης και εισερχόμενης διαβαθμισμένης ή αδιαβάθμητης αλληλογραφίας.
δδ) Την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα του πολίτη.
εε) Την επικύρωση των αντιγράφων εγγράφων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων διαβαθμισμένης ή αδιαβάθμητης αλληλογραφίας.
στστ) Τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν στη διακίνηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.
ζζ) Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
ηη) Τη μέριμνα για επικυρώσεις αντιγράφων εγγράφων, φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων και εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, από ακριβή αντίγραφα αυτών καθώς και τις επικυρώσεις αντιγράφων  ελληνικών διοικητικών εγγράφων από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της εκδούσας Αρχής.
θθ) Τη μέριμνα για απαντήσεις ή για προώθηση στα αρμόδια Τμήματα αιτημάτων των πολιτών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

 

Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού 
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
[ @gga.gov.gr]
   Fax213-131-6982 tgek
 
 Προϊσταμένη Τζεράκη Γεωργία 213-131-7052 GTzeraki
 
  Βελώνιας Στέλιος 213-131-7039 svelonias
  Δρόσου Αναστασία 213-131-7048 ndrosou 
 Πρωτόκολλο   213-131-6870  
  Διώτη Αγγελική 213-131-6843 adioti
  Θεοδώρου Χριστίνα
213-131-7031 xtheodorou
  Κωτσαδάμ Ιωάννης
213-131-7081
gkotsadam
  Πλατώνη Βασιλική 213-131-6868 vplatoni
  Πύργα Ερμιόνη 213-131-7039  epyrga 
 Πρωτόκολλο   213-131-6869  

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

dhmofilh Themata1

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

dark blue el 1

OPEN DATA

bottom

aigides GGA

ΣΕΠ

APOGRAFI

 

Χάρτης Ιστοτόπου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ